1.GİRİŞ

 Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açışından önem taşır.Tuna Faktoring A.Ş sorumluluğunun farkındadır ve çalıştığı müşteri, keşideci ve borçluların kişisel verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasında ve kullanılmasında gereken önlemleri alır.Verilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı öncelikleri arasındadır.Tüm personele bu konuda gerekli eğitimi verir ve personelde bu bilinci oluşturur.

 2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası  

·         Tuna Faktoring A.Ş.’nin hangi kişisel verileri topladığı,

·         Topladığı bu kişisel verileri nasıl kullandığı,

·         Topladığı bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceği,

·         Kişisel verilerin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığı,

·         Müşterilerin Tuna Faktoring A.Ş.’nin işlediği kişisel verilerin üzerindeki haklarının neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceği,

·         Kişisel verilerin ne kadar süre ile saklanacağını, açıklamaktır. 

3.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE DAYANAĞI  

Faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğmuş vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. 

Yasal mevzuat gereği; Faktoring şirketlerinin, kredilendireceği müşterilerle yazılı sözleşme yapmaları zorunludur. 

Tuna Faktoring tabi olduğu  

 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bununla sınırlı olmaksızın tüm ikincil mevzuat,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,
 • 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tüm ikincil mezuat,
 • 5941 sayılı Çek Kanunu ve tüm ikincil mevzuat,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
 • 1475 sayılı İş Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, tapu bilgileri v.s) müşterilerinden talep eder. 

Kişisel Veriler; Tuna Faktoring A.Ş.’nin hizmetlerinden yararlanabilmek adına, açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun md.5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır. 

4.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Müşteriler, kefiller ve temlik borçluları ile ilgili tüm kişisel veriler, Tuna Faktoring A.Ş. veri tabanında 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.12 doğrultusunda gizli olarak saklanır ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Tuna Faktoring A.Ş. kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yöntemi ve fiziksel güvenlik tedbirlerini alır. Bilgi güvenliği şirketimiz için çok önemlidir.  

5.VERİ PAYLAŞIMI 

Kişisel veriler yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarlar ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimize destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir. Belirtilen amaçlarla kişisel veriler Bankacılık,Vergi, Masak mevzuatı ve Faktoring Şirketlerini ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenir. 

6.KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLAR 

Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak Kişisel Verisi işlenen kişinin, her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve verilmiş onayı geri alma hakkı bulunur.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verileri edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşılan kişisel veriler üzerinde 6698 sayılı kanun md.11 doğrultusunda sahip olunan haklar 04/10/2016 tarihi itibari ile yayınlanacak irtibat adreslerine ulaşarak kullanılabilir. 

7.KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ  

Kişisel veriler veritabanımızda müşteri kodlarına göre maksimum güvenlik önlemi ve sınırlı erişim esas alınarak muhafaza edilir. Güvenlik denetimi, komiteler ve BDDK’nın yetkili kılmış olduğu bağımsız denetim firmalarından alınan denetleme hizmeti ile sağlanır. 

8.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ  

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı kanun md.7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md.82, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md.138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek  kullanılmaya devam edilir . 

9.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER  

Tuna Faktoring  A.Ş. kişisel verilerin korunmasına azami ölçüde önem verir. Bu yüzden Tuna Faktoring A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri alır. Her yıl Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgi denetim yaptırır. Personelinde Bilgi Sistemleri Güvenliği ile ilgili farkındalık yaratır. Kişisel Verilerin Korunmasında güvenlik duvarları sınırlı yetki ile erişim ve fiziksel güvenlik gibi bir dizi önlem kullanır. 

Tuna Faktoring A.Ş. kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanılması ve güncelliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli dikkati göstermeyi taahhüt eder. Tuna Faktoring A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Tuna Faktoring A.Ş. bu durumu derhal müşterilerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Tuna Faktoring A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası ‘’www.tunafaktoring.com.tr’’ sitesine konulmasıyla birlikte gerçeklik kazanır.

 

 
 Copyright 2007 Tuna Faktoring Tüm Hakları saklıdır.